Aanmelden nieuwe ouders

Informatiebijeenkomsten

Wij organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten waarin u algemene informatie over en een rondleiding door onze school krijgt. Aanmelden hoeft niet. Uw kind mag meekomen. Wij verzoeken u wel op tijd te komen want we beginnen precies op tijd!

Hiernaast volgen de data voor schooljaar 2020/2021.

Data informatiebijeenkomsten

Door de huidige Corona beperkingen worden er voorlopig geen grote informatiebijeenkomsten meer georganiseerd. Geïnteresseerde ouders kunnen een privé-rondleiding aanvragen (in Nederlands/Engels) bij onze locatieleider: Hans.Niehot@amosonderwijs.nl

Aanmelden

Wilt u uw kind inschrijven op de Visserschool?

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het aanmelden en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze. Nieuwe kleuters (onder 4 jaar) volgen onderstaande procedure. Bent u verhuisd naar onze buurt of zoekt u om een andere reden een nieuwe school voor uw kind ouder dan 4 jaar, dan kunt u contact opnemen met de directie.

Aanmelden voor de basisschool

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Voorrangsscholen

Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van een kind en de scholen. Wanneer u op www.schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.

Wat moet u doen?

Als eerste bezoekt u onze informatiebijeenkomsten (zie pagina informatiebijeenkomsten om te kijken of wij de meest geschikte school voor uw kind zijn. Is onze school uw eerste voorkeur, lever dan het aanmeldformulier (geen kopie of scan) op onze school in.

Inleverdata voor het aanmeldformulier?

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

  • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2017 - 4 november 2020
  • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2017 - 4 maart 2021
  • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2018 - 3 juni 2021
  • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2018 - 4 november 2021

Een plaats op de basisschool?

Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden, een gelijke kans op een plaats. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst.

Op dit moment is er door plaatsgebrek niet voor alle aangemelde kinderen op onze school plaats en moet er dus geloot worden. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt op de hoogst mogelijke school van voorkeur een plek.

Inschrijven

Na de stedelijke plaatsing ontvangt u bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u dit op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra uw kind 4 jaar is en op school begint.

Uitzondering

Als tijdens het inschrijfgesprek blijkt dat uw kind een zorgvraag of taal ontwikkelstoornis/achterstand heeft waaraan de school niet kan voldoen, kan de school besluiten uw kind niet toe te laten. Wij zoeken dan in overleg met u naar een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Meer informatie

Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen), tel. 020 716 3801 of email: toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl

Op de website van het BBO vindt u ook meer informatie over onder andere de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.