Ons tweetalig onderwijs

Tweetalig onderwijs op de Visserschool

Onze school is de enige basisschool in Amsterdam die tweetalig onderwijs biedt waarbij minimaal 30% en maximaal 50% van de tijd les in het Engels wordt gegeven. Dit betekent dat veelal de zaakvakken en de sociaal, motorische en creatieve ontwikkeling in het Engels worden gegeven. Een cruciaal verschil met standaard Engelse lessen. Het tweetalig onderwijs is sinds 2014 trapsgewijs ingevoerd op onze school.

Tweetalig primair onderwijs leidt tot betere vaardigheden en meer zelfvertrouwen

Na acht jaar hard werken op de Visserschool, is het wetenschappelijke bewijs eindelijk geleverd: tweetalig primair onderwijs (tpo) werkt! Het tpo-onderzoek onder de tpo-pilot scholen heeft aangetoond dat verruimd meertalig onderwijs een positief effect heeft op de basisvaardigheden van leerlingen. Niet alleen werden zij beter in de vreemde taal, maar ze maakten ook aanzienlijke vooruitgang in de Nederlandse taal- en rekenvaardigheden in vergelijking met controlegroepen. Dit resultaat bevestigt dat meertalig onderwijs geen negatieve invloed heeft op de Nederlandse taalverwerving.

Het tweetalig primair onderwijs heeft bewezen positieve effecten te hebben op de vaardigheden van leerlingen en hun zelfvertrouwen. Het biedt hen een brede basis voor taalontwikkeling en intercultureel begrip, wat essentieel is in de steeds meer geglobaliseerde wereld waarin wij leven.

Het belang van meertalig onderwijs stond hoog op de agenda van de Tweede Kamer bij de start van de pilot. Het was cruciaal dat de verwerving van de Nederlandse taal niet werd verwaarloosd. De onderzoeksresultaten tonen echter aan dat deze zorgen ongegrond zijn.

Als reactie op de positieve resultaten heeft de voormalige minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs besloten om tweetalig primair onderwijs voort te zetten. Een wijziging van het Inrichtingsbesluit Wet op het Primair Onderwijs (WPO) maakt het mogelijk dat scholen naast het Nederlands een tweede onderwijstaal kunnen hanteren voor maximaal de helft van de onderwijstijd, in plaats van de huidige 15 procent. Scholen kunnen hierbij kiezen uit Engels, Frans of Duits.

Voor meer informatie over het onderzoek naar tweetalig primair onderwijs en de positieve resultaten, klik op de volgende link: Tweetalig primair onderwijs leidt tot betere vaardigheden en meer zelfvertrouwen | Nuffic.

Global awareness

Tweetalig onderwijs maakt deel uit van een grotere beweging, gericht op een meer internationale houding en mondiale kijk op vraagstukken die ons in de wereld bezighouden. Door ons tweetalig onderwijs krijgen leerlingen niet alleen les in het Engels, maar worden ze ook in het Engels onderwezen in “global awareness”. De leerlingen leren thematisch over taal, culturen en landen zodat ze nu en later optimaal toegang hebben tot de internationale samenleving.

De ultieme voorbereiding op de toekomst

Tweetalig onderwijs vormt de ultieme voorbereiding op de toekomst van de leerlingen. Het pas in de tijd waarin steeds vaker opleidingen in het Engels worden gegeven, stages in het buitenland worden gelopen en werken over de grens heen steeds gebruikelijker wordt. Vroeg beginnen met een tweede taal loont! Een kind leert de taal beter speken en heeft een grotere woordenschat als de taal wordt aangeleerd tijdens de taalgevoelige leeftijd van vier tot zeven jaar. Niet alleen het aanleren van de Engelse taal verloopt beter. Leerlingen die tweetalig onderwijs volgen, kunnen complexer denken en hebben een beter inzicht in talen in het algemeen. Recent wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de Nederlandse taalvaardigheid en rekenvaardigheid er op TPO scholen niet op achteruit gaat. Een geruststellende gedachte!

 

“De Visserschool is een school met een zeer internationale en gemengde populatie die zich naast de basisvakken richt op de 21ste century skills zoals samenwerken, presenteren en het gebruik van internet."

Engels als derde taal

Starten met Engels in de kleuterklas is positief voor kinderen met een andere moedertaal dan het Nederlands en Engels. Alle kinderen in de klas beginnen immers op hetzelfde niveau aan de Engelse taal. Alle leerlingen hebben dezelfde uitgangspositie, of ze nu van oorsprong Nederlandstalig zijn of niet. Dat geeft zelfvertrouwen. Bovendien hebben kinderen met een andere moedertaal dan het Nederlands ervaring met het leren van een vreemde taal. Het leren van een derde taal gaat daarom vaak juist makkelijker. In dat opzicht hebben zij een voorsprong op hun klasgenootjes.

Tweetalig onderwijs in de praktijk

In de onderbouw ligt de focus op twee taalvaardigheden; luisteren en spreken. De lessen in de kleutergroepen 1 en 2 worden gegeven op basis van thema’s. Per week hebben we drie Nederlandse en twee Engelse dagen. Op deze dagen moedigen wij kinderen aan om een thema te onderzoeken. Door middel van diverse activiteiten leren de leerlingen de taal die ze nodig hebben om te praten over een thema. Het doel hiervan is dat jonge leerlingen spelenderwijs Engels leren. Wij gebruiken hierbij moderne Engelse methodes als leidraad. De leerlingen leren zo Engelse woorden, zinnen, liedjes, rijmpjes en verhalen.

In de groepen 3 wordt ook thematisch gewerkt, gebaseerd op diverse onderwijsmethodes. Omdat wij voldoende tijd uit willen trekken voor het leren lezen en schrijven in het Nederlands, is 85% van alle lestijd in het Nederlands. De overige 15% bestaat uit lessen die in het Engels worden gegeven.

In de midden en bovenbouw worden de vier taalvaardigheden (spreken, luisteren, lezen en schrijven) aangeleerd en wordt voornamelijk methodisch gewerkt. In de ochtenden ligt de nadruk op het behalen van de Nederlandse kerndoelen en de vakken die hierbij horen. In de middag is er tijd voor global awareness, dat thematisch wordt gegeven. Ook zijn er speciale Engelse lessen, gebaseerd op moderne Engelse methodes. Naast deze taalvaardigheid, stimuleert de Visserschool kritisch denken, creativiteit en samenwerking: competenties die onze leerlingen voorbereiden op een succesvolle toekomst!

 

International Primary Curriculum (IPC)

Wij geven thematisch onderwijs en gebruiken daarvoor de methode IPC. In de folder kunt u veel meer lezen over IPC.


Download